OBCHODNÉ PODMIENKY


A. Úvod 

Elektronický obchod www.cestujsnamiposvete.sk (ďalej iba Cestuj s nami po svete) je prevádzkovaný cestovnou agentúrou Marek Masár – Cestuj s nami, Dlhá 846/8, 900 55 Lozorno – (ďalej iba „Zástupca touroperátora“). Činnosť cestovnej agentúry je upravená najmä Zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Zástupca touroperátora ponúka balíky cestovných služieb organizované subjektami so sídlom v členskom štáte Európskej únie mimo Slovenskej republiky (ďalej iba „Touroperátor“), v cenách a za podmienok stanovených zmluvnými podmienkami touroperátora (ďalej len „ZP“). Charakteristika balíka cestovných služieb aj zmluvné podmienky upravujúce zmluvný vzťah klienta s touroperátorom sú uvádzané a právne záväzné v jazyku a podľa práva platného v krajine sídla touroperátora. Cestuj s nami po svete poskytuje klientom prostredníctvom verejnej služby „Google translate“ informatívny preklad charakteristík balíka cestovných služieb, (okrem prekladu zmluvných podmienok touroperátora a pokynov k čerpaniu balíka cestovných služieb) a iných skutočností spojených s balíkom cestovných služieb do slovenského, prípadne iného jazyka. Zástupca touroperátora nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti, ktoré vzniknú v dôsledku informatívneho prekladu klientovi. 

Zástupca touroperátora  sprostredkúva ku ponúkaným balíkom cestovných služieb komplexné cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou. 

Zástupca touroperátora zabezpečuje na základe objednávky klienta ku ponúkaným balíkom cestovných služieb aj cestovné víza a parkovacie karty.

Tieto Obchodné podmienky elektronického obchodu www.cestujsnamiposvete.sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi klientom a zástupcom touroperátora pri objednaní balíka cestovných služieb.

B. Uzavretie zmluvy 

Objednávka – je vyjadrením záujmu o konkrétny balík cestovných služieb zo strany klienta. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára na portáli www.cestujsnamiposvete.sk, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná, ak sa požadovaný balík cestovných služieb nachádza v ponuke zastúpených Touroperátorov, a ak požadovaný balík  cestovných služieb dostatočne špecifikuje (najmä destináciu, termín, hotel, druh ubytovania, rozsah stravovania, dopravu, doplnkové služby, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefonický kontakt klienta, mená cestujúcich a ich dátumy narodenia). Klient je v plnom rozsahu zodpovedný za uvedenie presných a pravdivých údajov v objednávke, a to aj za ostatných účastníkov uvedených v objednávke. 

Prijatie objednávky na spracovanie – po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti Zástupca touroperátora neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov klienta. Ak takýto pokyn klient nedal, Zástupca touroperátora potvrdzuje príjem objednávky na spracovanie spôsobom akým obdržal objednávku. Zástupca touroperátora neplatné objednávky nevybavuje. 

Spracovanie objednávky – prijaté objednávky Zástupca touroperátora spracováva v pracovnej dobe v nasledovnom poradí: objednávky prijaté interaktívnym formulárom, osobne, e-mailom, faxom, telefonicky, v časovom slede v akom boli doručené. 

Na základe platnej objednávky zo strany klienta, pri ktorej klient vyjadril súhlas s obchodnými podmienkami Cestuj s nami po svete, zmluvnými podmienkami Touroperátora a poistnými podmienkami v prípade objednania cestovného poistenia, Zástupca touroperátora uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného balíka cestovných služieb, informuje klienta o platnosti rezervácie a dá mu pokyn k platbe. 

Na základe platnej objednávky zo strany klienta, pri ktorej klient v objednávkovom procese ešte nevyjadril súhlas s obchodnými podmienkami Cestuj s nami po svete, zmluvnými podmienkami Touroperátora a poistnými podmienkami v prípade objednania cestovného poistenia, Zástupca touroperátora uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného balíka cestovných služieb, informuje klienta o platnosti rezervácie a poskytne mu podklady na akceptáciu zmluvy o cestovných službách spolu s pokynom k platbe. 

V prípade nejasnosti objednávky, alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii balíka cestovných služieb, Zástupca touroperátora kontaktuje klienta za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. Jedná sa najmä o špeciálne a akciové ponuky balíkov cestovných služieb, pri ktorých rezervácii predchádza platba za zakúpený balík cestovnej služby. 

V prípade, že Zástupca touroperátora nebude ani pri opakovanej snahe úspešný o kontakt s klientom, bude považovať objednávku za vybavenú. 

Uzavretie zmluvy o cestovných službách – ak si klient praje uzavretie zmluvy o cestovných službách, uskutoční úhradu rezervovaného balíka cestovných služieb podľa zaslaného pokynu k platbe, prípadne, ak tak ešte neučinil v doterajšom procese objednávania, vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami Cestuj s nami po svete, zmluvnými podmienkami touroperátora a poistnými podmienkami v prípade cestovného poistenia podľa pokynov Zástupcu touroperátora, čím dôjde k uzavretiu zmluvy o cestovných službách.

Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet Zástupcu touroperátora, alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet zástupcu touroperátora, alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty klienta.

Úhrada balíka cestovných služieb prijatá od klienta po uplynutí lehoty určenej v pokyne na platbu sa považuje, za novú objednávku klienta, ktorú Zástupca touroperátora bez odkladu v skrátenej procedúre potvrdí v prípade, že takýto balík cestovných služieb bez zmeny je možné potvrdiť.

Zástupca touroperátora  prehlasuje, že je poverený Touroperátorom prijímať od klienta platby za  balík cestovných služieb organizovaný Touroperátorom v sumách a splatnostiach určených obchodnými podmienkami Touroperátora a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť  platbu pre touroperátora v zmysle platobného poriadku touroperátora ku organizovanému balíku cestovných služieb.

Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí obchodných podmienok Cestuj s nami po svete a zmluvných podmienok Touroperátora zo strany klienta. 

Ak si klient praje uzavretie zmluvy o cestovných službách, ktorý nie je možné nezáväzne rezervovať, uskutoční úhradu žiadaného balíka cestovných služieb podľa pokynu Zástupcu touroperátora, prípadne, ak tak ešte neučinil v doterajšom procese objednávania, vyjadrí súhlas s obchodnými podmienkami Cestuj s nami po svete, zmluvnými podmienkami Zouroperátora a poistnými podmienkami v prípade objednávania cestovného poistenia. Po obdržaní platby a uskutočnení akceptácie podmienok Zmluvy o cestovných službách zo strany klienta, zástupca touroperátora uskutoční záväznú rezerváciu balíka cestovných služieb, čím dôjde k uzavretiu zmluvy o cestovných službách. 

Potvrdenie spracovania zmluvy – Zástupca touroperátora písomne potvrdí klientovi spracovanie zmluvy zaslaním Zmluvy o cestovných službách a Poistky. Klient sa zaväzuje k podpisu obdržanej Zmluvy o cestovných službách a k jej neodkladnému doručeniu Zástupcovi touroperátora formou faxu, e-mailu prípadne poštou.

Zrušenie zmluvy o cestovných službách – Klient je oprávnený zrušiť – stornovať objednaný balík cestovných služieb podľa podmienok stanovených v zmluvných podmienkach touroperátora.

Klient splnomocňuje Zástupcu touroperátora stornovať balík cestovných služieb v zmysle Zmluvných podmienok touroperátora upravujúcich stornovaný balík cestovných služieb, ktorý hradí klient viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

1.      klient nereaguje na výzvu Zástupcu touroperátora o úhradu doplatku za zmluvný balík cestovných služieb,

2.      klientom uhradená záloha nebude postačovať na pokrytie prípadných storno poplatkov ku zmluvnému balíku cestovných služieb,

3.      vzniká bezprostredná hrozba zväčšenia škody pre klienta z titulu nárastu storno poplatku

Zástupca touroperátora nie je povinný uvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo Zástupcu touroperátora požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov touroperátora na základe ZP Touroperátora (Allgemeine Reisebedingungen) týmto nie je dotknuté.

Prípadne nároky zástupcu Touroperátora voči klientovi a klienta voči zástupcovi touroperátora sa riadia slovenským právnym poriadkom a sú príslušné súdu podľa miesta trvalého bydliska klienta.

Konečná cena zájazdu alebo cestovných služieb uvedených na www.cesutjnamiposvete.sk zahŕňa cenu letenky, letiskových poplatkov, ubytovania, stravy a transferu z letiska na hotel a späť. 

Konečná cena zájazdu alebo cestovných služieb uvedených na www.cestujsnamiposvete.sk nezahŕňa komplexné cestovné poistenie, parkovaciu kartu, víza, vstupné poplatky prípadne iné služby, ktoré si môže objednávateľ dodatočne doobjednať. 

Konečná cena zájazdu alebo cestovných služieb uvedených na www.cestujsnamiposvete.sk nezahŕňa ani administratívne, správne a iné daňové poplatky stanovené vládou alebo regionálnou územnou jednotkou štátu, v ktorom sa poskytujú cestovné služby, ktoré vyberá ubytovacie zariadenie pri príchode alebo odchode klientov.


 

C. Zákaznícky servis 

Zástupca touroperátora zabezpečuje klientovi servis vo veci zakúpeného balíka cestovných služieb ako sú zmeny objednaných služieb, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu a čerpaniu balíka cestovných služieb.

Zástupca touroperátora v rámci klientskeho servisu komunikuje s klientom písomne, spôsobom akým poslala klientovi návrh zmluvy o cestovných službách. Klient v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať Zástupcu touroperátora o novom kontakte. 

D. Reklamačný poriadok 

Reklamácie služieb poskytnutých Zástupcom touroperátora je možné uplatniť písomne, alebo osobne v jeho prevádzkach. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu poskytol, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie Zástupca touroperátora potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Ostatné reklamácie rieši vedúci prevádzky prípadne konateľ Zástupcu touroperátora a najneskôr do 30 dní zašle klientovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného balíčka služieb v zmysle Zmluvy o cestovných službách sa riadia Zmluvnými podmienkami organizujúceho Touroperátora. Zástupca touroperátora nie je oprávnený vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od klienta ich postupuje na vybavenie Touroperátorovi.

Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa. 


E. Cestovné poistenie 

Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne s balíkom cestovných služieb. Balík cestovných služieb možno obstarať aj bez cestovného poistenia.

F. Alternatívne riešenie sporov

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

G. Osobitný postup v prípade zmeškanie letu

Klient berie na vedomie skutočnosť, že nenastúpenie na odlet zavinené dôvodom na strane klienta alebo spolucestujúceho v zmysle pravidiel medzinárodnej leteckej dopravy môže viesť ku zrušeniu spiatočného letu bez náhrady. Klient môže požiadať zástupcu Touroperátora o asistenciu pri obnovení spiatočného letu. Zástupca Touroperátora o výsledku obnovenia/neobnovenia informuje následne klienta.

V Lozorne, 22.8.2023