Malokarpatská jedenástka

Štatút výzvy Malokarpatská jedenástka

Štatút Výzvy Malokarpatská jedenástka 2022

V tomto dokumente sú určené pravidlá a podmienky výzvy Malokarpatská jedenástka 2022 (ďalej len ako “súťaž”) zverejnenej na webstránke vyhlasovateľa súťaže www.cestujsnamiposvete.sk (ďalej ako “štatút”)

I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 1. Obchodné meno: Marek Masár – Cestuj s nami

S miestom podnikania: Dlhá 846/8, Lozorno, 900 55

IČO: 516 52 498

Zapísaný v registri: Zapísaný v ŽR Okresného úradu Malacky , č. živnostenského registra: 120-22222 Bankové spojenie (IBAN): SK78 0900 0000 0006 3546 6648

(ďalej len “vyhlasovateľ výzvy” alebo “usporiadateľ”)

II. PREDMET SÚŤAŽE

 1. Súťažou sa rozumie účasť na výzve Malokarpatská jedenástka. Princípom výzvy je návšteva minimálne siedmych z jedenástich miest určených vyhlasovateľom výzvy.

Určenými miestami pre zimnú turistiku v rámci výzvy sú:

 • Záruby (767,4 m.n.m.)
 • Vysoká (754,3 m.n.m.)
 • Vápenná (752,2 m.n.m)
 • Čertov kopec (751,8 m.n.m.)
 • Veterlín (723,5 m.n.m.)*
 • Havranica (717,1 m.n.m.)
 • Čelo (716,0 m.n.m.)*
 • Veľká Homola (709,2 m.n.m.)
 • Čmeľok (709,0 m.n.m.)
 • Skalnatá (704,2 m.n.m)
 • Javorina (703,4 m.n.m.)
* vstup možný len s povolením Štátnej ochrany prírody
 

Náhradnými miestami sú:

 • Devínska Kobyla (514 m.n.m)
 • Kršlenica (505 m.n.m)

Súťažiaci navštevuje vyššie uvedené miesta a vrcholy samostatne a vo svojom voľnom čase v lehote uvedenej v čl. III tohto štatútu.

Povinnosťou súťažiaceho je odfotiť sa na vrchole každého z hore uvedených vrchov v ponožkách alebo so samolepkami vyrobených na mieru pre výzvu Malokarpatská jedenástka  a túto fotografiu poslať na e-mail cestujeme@posvete.sk

III. TRVANIE SÚŤAŽE

Doba trvania súťaže je odo dňa jej vyhlásenia 2.2.2022 do 30.04.2022. Registrácia do súťaže sa začína 10.1.2022 a trvá do 30.04.2022. Vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo na skoršie či neskoršie ukončenie termínu registrácie ako aj termínu ukončenia výzvy.

IV.SPÔSOBILOSŤ A PODMIENKY NA ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím obmedzená.
 1. Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje vyhlasovateľ výzvy. Taktiež sa súťaže nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle definície blízkej osoby v §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 1. Do súťaže o ceny uvedené v čl. V tohto štatútu je zaradený každý súťažiaci, ktorý sa v termíne uvedenom v čl. III zaregistruje do súťaže prostredníctvom webstránky www.cestujsnamiposvete.sk/malokarpatska-jedenastka a zaplatí registračný poplatok uvedený na registračnej stránke súťaže.
 1. Pre registráciu do súťaže je každý súťažiaci povinný vyplniť registračný formulár uvedený na webstránke www.cestujsnamiposvete.sk/malokarpatska-jedenastka a schváliť podmienky súťaže. Zároveň je povinný zaplatiť registračný poplatok, ktorý je nevratný. Registrácia sa považuje za úspešnú až po pripísaní registračného poplatku na účet vyhlasovateľa výzvy, o ktorom bude súťažiaci informovaný prostredníctvom emailu zaslaného na adresu, ktorú súťažiaci poskytol vyhlasovateľovi výzvy pri registrácii.
 1. Po obdržaní emailu oznamujúcom prijatie platby a úspešnú registráciu môže súťažiaci začať plniť podmienky výzvy, najskôr však od 2.2.2022. Úlohou súťažiaceho je odfotiť sa na miestach  a vrcholoch uvedených v čl. II ods. 1 tak, aby bolo jednoducho identifikovateľné, že ide o súťažiaceho a konkrétny vrchol/miesto určené vo výzve MALOKARPATSKÁ JEDENÁSTKA. Danú fotografiu je potom súťažiaci povinný poslať e-mailom na adresu cestujeme@posvete.sk
 1. Vyhlasovateľ výzvy zašle do 30 dní od dátumu úspešnej registrácie súťažiacemu oficiálny štartovací balíček, ktorého obsahom sú ponožky MALOKARPATSKÁ JEDENÁSTKA a ďalšie predmety, ktoré uľahčia účastníkom zdolávanie výzvy. Podrobnejšie informácie o obsahu štartovacieho balíčka je  možné nájsť na webstránke www.cestujsnamiposvete.sk
 1. Zaslanie fotografie je potrebné uskutočniť v lehote trvania súťaže uvedenej v čl. III ods. 1 štatútu. zaslané mimo uvedené obdobie  nebudú uznané a nebudú sa počítať do súťaže.

V.VÝHRY

 1. Pre účely súťaže MALOKARPATSKÁ JEDENÁSTKA zabezpečil vyhlasovateľ výzvy nasledujúce výhry, o ktoré bude po splnení a ukončení výzvy uskutočnené žrebovanie:
 • 1x poukaz na 2 noci pre 2 osoby v Boutique Hotel pri Mlyne 
 • 11x pitný režim od pivovaru Stupavar
 • 20x balík výberových káv od Coffeein

Každý súťažiaci môže vo výzve MALOKARPATSKÁ JEDENÁSTKA vyhrať len jednu z výhier uvedených v tomto článku v ods. 2 a 3. Všetky výhry uvedené v tomto článku sú neprenosné a nie je možné ich adresovať inej osobe. Ich získanie je podmienené uznaním zmluvných a prevádzkových podmienok užívania výhry, s ktorými bude výherca oboznámený pri odovzdávaní výhry.

 1. Súťažiaci bude o svojej výhre upovedomený prostredníctvom telefonátu alebo emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenú pri registrácii do 7  pracovných dní od ukončenia súťaže. Nárok na hlavnú výhru súťaže vzniká súťažiacemu len v prípade ak včas a riadne splní podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže. Ak sa tak nestane bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhra pripadá náhradníkovi. Náhradník bude vyžrebovaný len na hlavnú cenu a stane sa jej výhercom len v prípade, ak sa nebude možné skontaktovať s výhercom hlavnej výhry. Všetci výhercovia budú zverejnení na sociálnych sieťach Instagram a Facebook vyhlasovateľa výzvy a to za účelom ich kontaktovania. Výhry budú odovzdané spôsobom, na mieste a v čase dohodnutom individuálne medzi jednotlivými výhercami a vyhlasovateľom výzvy.
 2. Súťažiaci nemá na výhru právny nárok a v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať súdnou cestou.

VII.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplývajú každému zúčastnenému súťažiacemu nasledovné práva na ochranu osobných údajov.

Usporiadateľ výzvy dáva všetkým zúčastneným súťažiacim ako dotknutým osobám na známosť nasledovné informácie:

Účel spracúvania: účasť na súťaži v rámci výzvy Malokarpatská jedenástka. Poskytnutie osobných údajov súťažiacim je nevyhnutnou požiadavkou pre účely skontaktovania sa s výhercom a následným predaním výhry. Právny základ spracúvania osobných údajov: je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, korešpondenčná adresa, email, číslo mobilného telefónu, fotografia tváre a fotografie súťažiaceho dokladujúce návštevu uvedených vrcholov. Uvedené údaje sa uchovávajú maximálne po dobu jedného kalendárneho mesiaca od dátumu ukončenia súťaže; údaje výhercov uchováva usporiadateľ výzvy pre daňové, účtovné a archivačné účely.

Príjemca osobných údajov:

Marek Masár – Cestuj s nami, s miestom podnikania Dlhá 845/8, Lozorno, 90055,

IČO: 51652498. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:

a) Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, je možné zaslaním takejto požiadavky na emailovú adresu cestujeme@posvete.sk. V e-maile je potrebné uviesť, že dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže Malokarpatská jedenástka.

b) Dotknutá osoba má právo získať od usporiadateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám.

c) Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

d) Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u usporiadateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a usporiadateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak bol odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov; ak zanikol dôvod na spracúvanie osobných údajov alebo po namietnutí spracúvania osobných údajov v prípade nezákonného spracovania osobných údajov

e) Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba žiada o ich vymazanie.

f) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla usporiadateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

g) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

h) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uplatnenie práv dotknutej osoby je možné pomocou kontaktovania usporiadateľa Mareka Masára pomocou emailovej adresy cestujeme@posvete.sk alebo poštou na adresu Dlhá 846/8, 900 55 Lozorno. V prípade zasielania noviniek v rámci priameho marketingu prostredníctvom e-mailu postačí, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti predmetného e-mailu. Usporiadateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie. V prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracovanie osobných údajov usporiadateľom nespĺňa všetky právne normy, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)

Prenos osobných údajov do zahraničia:

Nie je vykonávaný prenos osobných údajov do zahraničia

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Súťažiaci vyjadruje účasťou na súťaži súhlas s jej pravidlami a štatútom.
 2. Ak súťažiaci nesúhlasí s ktorýmkoľvek bodom podmienok, pravidiel alebo štatútu, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 3. Vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo zmeny všetkých aspektov týkajúcich sa výzvy Malokarpatská jedenástka a súťaže o výhry vrátane vylosovania výhier, dĺžky konania, prerušenie, pozastavenia, zrušenia, vyhodnotenia súťaže či zmeny jej pravidiel. Každá zmena týkajúce sa výzvy Malokarpatská jedenástka bude uverejnená na webstránke www.cestujsnamiposvete.sk a zároveň na jej účtoch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a zároveň na sociálnych sieťach spoločnosti Cestuj s nami po svete
 4. Ak sa vyskytnú nejasnosti ohľadom výkladu pravidiel a článkov tohto štatútu, vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo tieto nejasnosti ozrejmiť a v prípade potreby zmeniť štatút.
 5. Tento štatút súťaže je zverejnený na doméne Prevádzkovateľa www.cestujsnamiposvete.sk v sekcii „Štatút súťaže“.
 6. Tieto podmienky sa uplatňujú od 10.1.2022 a sú pravidelne revidované aktualizované.

V Lozorne dňa 10. januára 2022

Vyhlasovateľ výzvy: Marek Masár

Volám sa Marek a som jedným zo zakladateľov Cestuj s nami po svete. Práca v cestovnej kancelárii je rôznorodá a vyžaduje si mnoho zručností, no venujem sa najmä rezerváciám, marketingu a novým nápadom. Z krajín, ktoré som doteraz navštívil ma očarila každá, avšak mojou srdcovkou je Kuba. Ako správny cestovateľ aj ja mám svoje sny, medzi ktoré patrí argentínske “El Superclásico”, hudobný festival v Čile, či vydanie sa po stopách Pabla Escobara na území Kolumbie.

Zanechať odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *